09.01.2022

Statistička analiza istraživanja i interpretacija rezultata za naučne, diplomske, seminarske (kolokvijum), master radove i doktorske disertacije, počev od sređivanja baze podataka u Excelu do rezultata i zaključaka, uključujući pomoć u izradi i tehničkoj obradi celog rada iz oblasti: medicina, (biomedicina), psihologija, tehničke nauke, privreda (poljoprivreda), ekonomija, menađzment, geodezija, sve druge oblasti sa bazom podataka (ankete). Statističke analize (deskriptivne, kvantitativne, Fakto

0652084601
sretenstoja@gmail.com