28.02.2022

Statistička analiza, izrada tabela i grafika, i interpretacija rezultata za naučne, diplomske, seminarske (kolokvijum), master radove i doktorske disertacije iz oblasti: medicina, psihologija, pedagogija, prava, menađzment, privreda (poljoprivreda), ekonomija, geodezija i sve druge oblasti sa bazom podataka ili anketom. Statističke analize (deskriptivne, kvantitativne i kvalitativne, srednja vrednost±SD, frekvencija-Hi-

0652084601
sretenstoja@gmail.com