29.03.2021

Statistička analiza istraživanja i interpretacija rezultata za naučne, diplomske, seminarske, master radove i doktorske disertacije, počev od sređivanja baze podataka do rezultata i zaključaka, uključujući pomoć u izradi i tehničkoj obradi celog rada. Statističke analize (deskriptivne, kvantitativne-SWOT, AHP, BENFORD): frekvencija-Hi-kvadrat test, mean±SD, t-test, ANOVA, korelacija, regresija (multiply, logistička), prediktori i granične vrednosti (ROC-kriva), preživljavanje

0652084601
sretenstoja@gmail.com