Prvi fizikusi u Jagodini

Prvi školovani lekari dolazili su u Jagodinu u toku državnih inspekcija. Pominju se imena Đorđa Novkovića i Karla Nađa. Prvi lekar rodom iz ovih krajeva, tačnije iz sela Dražmirovac – fizikus Milosav Pavlović. Jedno vreme u Jagodini službuje i čuveni Josof Pančić.

Prvi jagodinski špitalj

Prva Bolnica osnovana je u zgradi Avrama Petronijevića u takozvanoj Bolničkoj ulici, iza „stare crkve“. Bolnička ulica je bila na potezu reka Belica – sadašnji Učiteljski fakultet. Mogla je da primi 25 bolesnika , doduše u dve sobe sa po 12 ležajeva. Jedno vreme ona je bila okružni špitalj, odnosno okružna bolnica.

Od špitalja do Zdravstevnog centra

Zdravstveni centar Jagodina, kao samostalna ustanova, pruža zdravstvenu zaštitu za sve stanovnike opštine Jagodina, ali i drugih opština sa područja Pomoravskog okruga. Čine ga tri organizacione jedinice:

Dom zdravlja(koji je 2008. prešao u nadležnost lokalne samopuprave), Opšta bolnica (ostala u nadležnosti Republike) i Apoteka.

U domu zdravlja organizovano je 19 službi, u okviru kojima se građanima pruža zdravstvena zaštita iz svih grana medicine. Radi lakše realizacije zdravstvene zaštite osiguranika, organizovane su tri soeske zdravstvene stanice, 11 ambulanti i tri apotekarske stanice. U Opštoj bolnici organizovano je 11 službi: opšta hirurgija sa radom laparoskopskih operacija, interna služba sa gerijatrijom, kardiologija sa najsavremenije opremljenom koronarnom jedinicom(doduše sa malim brojem kardiologa pa se pregled zakazuje unapred i nekoliko meseci), endokrinologija sa gastroenterologijom,akušerstvo i ginekologija, dečje odeljenje, neurologija i psihijatrija, anesteziologija koja je u zadnjih par godina dobila nasavremenije aparate za praćenje najtežih bolesnika, ortopedija, urologija i grudno odeljenje, u okviru kjojih se obezbeđuje lečenje, zdravstvena nega, rehabilitacija bolesnika, kao i specijalistička i konsultativna zdravstvena zaštita.

Kapaciteti bolnice se sastoje od 290 bolesničkih postelja i u pogledu smeštajnih uslova, tehničke i kadrovske opremljenosti ispunjavaju uslove za najkvalitetnije zbrinjavanje bolesnika. Zdravstvnu sigurnost građana obezbeđuje visokostručni i operativni kadar zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika. U zdravstvenom centru zaposleno je ukupno 1027 radnika, od kojih je 770 zdravstvenih radnika i 23 zdravstvenih saradnika, među kojima je 22 subspecijalista, 146 specijalista, 7 magistra, 6 primarijusa, 2 doktora nauka, 448 sestara sa srednjom spremom i 86 viših sestara tehničara.

Nedavno je završeno novo krilo bolničke zgrade, u kojoj će biti smešteno odeljenje psihijatrije, neurologije sa dnevnom psihijatrijskom bolnicom, hitna pomoć i prijemna bolnička služba.